ติดต่องานรับสมัคร

งานรับสมัคร มหาวิทยาลัยเกริก
โทร.สายตรง 0-2973-6731, 0-2973-6735 Fax. 0-2973-6740
หรือ โทร. 0-2970-5820, 0-2552-3500-9 (เบอร์กลาง) ต่อ 112, 113 และ 114