หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration )

สมัครเรียน

ด่วน สมัครเรียนวันนี้
มีส่วนลดเฉพาะค่าหน่วยกิต   
  • บุคคลทั่วไป ส่วนลด 15%  
  • ศิษย์เก่า, ข้าราชการ, บุคคลทั่วไป  เป็นกลุ่ม 5-9 คน ส่วนลด 20% 
  • ศิษย์เก่าเป็นกลุ่ม 5 คนขึ้นไป, บุคคลทั่วไปเป็นกลุ่ม 10  คนขึ้นไป ส่วนลด  25%

จุดเด่นของหลักสูตร

  • สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ
  • มุ่งเน้นเสริมสร้างความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์
  • เน้นหลักวิชาความรู้ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจทางธุรกิจ
  • ฝึกการทำงานเป็นทีม เพื่อเป็นผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำมีความรับผิดชอบ
  • สร้างบรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา
  • ฝึกทักษะการนำเสนอโครงการ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์

ข่าวสาร / กิจกรรมรศ.ดร.วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ

ผู้อำนวยการหลักสูตร (M.B.A.)